>Voorwaarden

Voorwaarden

 1. U geeft zich altijd op voor een gehele cursus. Dit betekent dat u ermee akkoord gaat de gehele cursusprijs te vol­doen.
 2. Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de (ouder/verzorger van de) cursist een overeenkomst aan te gaan met Opleidingsinstituut “JOKE VAN LOON”
 3. Er geldt een bedenktijd van veertien dagen om de cursus(sen) kosteloos te annuleren.
 4. De lessen dienen aansluitend gevolgd te worden.
 5. Verzuim van lessen is voor rekening van de cursist. Indien u een les niet kunt bijwonen, verwach­ten wij daarover een berichtje. Liefst telefonisch. Er wordt géén restitutie van lesgel­den gegeven.
 6. Voor uw eigendommen kunnen wij ons niet aansprakelijk stellen.
 7. Betalingsvoorwaarden:
  U betaalt lesgeld, lesmateriaal en indien van toepassing examengelden bij aanvang van de cursus. Voor Jeugdlessen is het mogelijk te betalen in 2 termijnen. 1e termijn bij aanvang van de cursus en een 2e termijn een maand voor het einde van de cursus. Voor bedrijven geldt een betalingstermijn van maximaal 30 dagen tenzij anders overeengekomen.
 8. Gedurende de aangegeven vakanties zijn wij gesloten.
 9. Eveneens worden geen lessen gegeven op nationale feestdagen en erkende Christelijke feestdagen.
 10. Alle kosten die voortvloeien uit wanbetaling zijn voor rekening van de cur­sist.
 11. Indien een cursus tussentijds wordt beëindigd, dient dit uitsluitend bij aange­tekende brief te geschieden. In bijzondere gevallen kan de directie van Opleidingsinstituut "JOKE VAN LOON" overgaan tot kwijtschelding van een gedeelte van de cursusprijs.
 12. Opleidingsinstituut “JOKE VAN LOON” behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.
 13. Met het opgeven voor een cursus, d.m.v. inschrijfformulier, telefonisch, per e-mail geeft men te kennen met deze voorwaarden akkoord te gaan.
 14. Klachtenprocedure:
  Als u niet tevreden bent over Opleidingsinstituut “JOKE VAN LOON” kunt u een klacht indienen. Dit kan schriftelijk per brief of per e-mail gericht aan Opleidingsinstituut “JOKE VAN LOON” t.a.v. mevrouw J.S. van Loon-van der Werf. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Mocht het Opleidingsinstituut “JOKE VAN LOON” meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de student/cursist hiervan op de hoogte stellen binnen de al vastgestelde termijn van vier werkweken. Tevens geeft het  Opleidingsinstituut “JOKE VAN LOON” aan binnen welke termijn men een antwoord kan verwachten. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.Wanneer uw klacht niet door Opleidingsinstituut “JOKE VAN LOON” kan worden opgelost, zal een derde ingeschakeld worden (arbitragecommissie van de Vereniging van Leraren VSLM). De uitspraak van de arbitragecommissie is bindend voor alle partijen. Uw klacht wordt geregistreerd en gedurende twee jaar bewaard.
 15. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Opleidingsinstituut "JOKE VAN LOON".